Energetikai korszerűsítés

„A Magyarországi Evangélikus Egyház Budapesti Kollégiumának energetikai korszerűsítése”

KEOP-5.5.0/B/12-2013-0198

A projekt kiemelt célja a hatékony környezeti nevelést is biztosító Evangélikus Középiskolai Kollégium fejlesztése, amely mind működésében mind oktatásával hozzájárul a felnövekvő nemzedék, felelős, környezettudatos magatartásának kialakításához. Intézményünk vezetése elsődleges célul tűzte ki egy olyan modern, gazdaságosabban üzemeltethető és a szükségleteknek jobban megfelelő épületegyüttes kialakítását, mely jobban biztosítja a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételeket, ezért pályázati forrást keresve az energiafelhasználást kívántuk racionalizálni.

Az energetikai korszerűsítés két fő területre koncentrálódik:

Az épület határoló szerkezetei hőszigetelő képességének javítása, energetikai hatékonyság.

A meglévő fűtési rendszer korszerűsítése a fűtési energia felhasználás hatékonyságának növelésével.

A jelenlegi pályázati projekt keretében az Evangélikus Középiskolai Kollégium épületének energetikai fejlesztése valósul meg megújuló energiaforrások hasznosításával kombinálva. A projekt keretében a kedvezőtlen hőtechnikai adottságokkal, korszerűtlen elektromos hálózattal, és magas alap energiahordozó fogyasztással rendelkező épület, fűtési-, használati melegvíz rendszerének, fényforrásainak, nyílászáróinak cseréje, utólagos külső hőszigetelése, valamint napelemek és napkollektorok telepítése valósul meg.

Az épület energetikai felújításának közvetlen eredményei:

Az épület energetikai tényezői javulnak, az éves földgáz igény 542,88 GJ/a-val csökken, valamint a villamos energia igény 17 228 kWh/a-val csökken;

Az ÜHG-kibocsátás változás élettartamra vetítve (CO2ekv) 51,71 t/a (csökken);

Az éves üzemeltetési költség csökkenése 5 175 976,- Ft

2013. február hónap 11. napján pályázatot nyújtottunk be a következő felújítási feladatok elvégzésére:

– Homlokzati és födém hőszigetelés

– Fűtéskorszerűsítés

– Világításkorszerűsítés

– Napkollektoros HMV rendszer telepítése

– Napelemes rendszer telepítése

2013. szeptember hónap 06. napján vehettük át az értesítést, mely a következőkről szólt: 85 % támogatási intenzitás mellett, 130 602 548 Ft támogatás nyertünk el.

Következő lépésként 2013. november hónap 04. napján aláírásra került a Támogatási Szerződés.

A szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítása után 2014. április hónap 07. napján megkezdődhettek a kivitelezési munkák.

A kivitelezési munkák a pályázati dokumentációnak megfelelően, a lentebb ismertetettekkel összhangban valósultak meg.

A kivitelezés 2015. január hónap 13. napján a műszaki átadás-átvétellel befejeződött.

A Kivitelező Kft. nevében az építésvezető az építményt (homlokzati és födém hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, világításkorszerűsítés, napkollektoros HMV rendszer telepítése, napelemes rendszer telepítése) kiváló minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a kiviteli terveknek és az építési engedélynek megfelelően átadta.

A műszaki ellenőr ezt megerősítette, valamint igazolta, hogy a felújítás a fenti napon mennyiségi- és minőségi hiány nélkül átvehető. Tájékoztatása szerint a kivitelezés a pályázatban vállalt célokkal összhangban valósult meg.

Az Intézmény képviselője a beruházást átvette.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében nyújtott, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával megvalósult a Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium épület-energetikai korszerűsítése.

A projekt tényszerű adatai:

A projekt kedvezményezettje és helyszíne: Evangélikus Középiskolai Kollégium

1077 Budapest, Rózsák tere 1. hrsz.: 33773/2

Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás összege: 130 602 548 Ft

weboldal: http://evangkoli-rozsaktere.hu

Közreműködő Szervezet: NFM 1134 Budapest, Váci út 45. www.nkek.hu

A projekt időszak: 2013.11.04. – 2015.01.13.

Irányító Hatóság: Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.)

Kivitelező: BENTATEAM Kft.

Tervező: Alternatív Energia Centrum Kft.

Evangélikus Középiskolai Kollégium épületének megvalósult energetikai korszerűsítésének részletes ismertetése a pályázati dokumentáció alapján

1077 Budapest VII. ker., Rózsák tere 1. hrsz.: 33773/2

 

1.   A projekt helyszín rövid ismertetése
A mai kollégium épületet (1077 Budapest VII. ker., Rózsák tere 1. Hrsz.: 33773/2) 1877-ben építették, eredetileg árvaháznak. Az intézmény 1994 óta működik, amely alapvetően a budapesti evangélikus gimnáziumok (Budapest Fasori Evangélikus Gimnázium, Deák téri Evangélikus Gimnázium) vidéki tanulóinak ellátását, tanulmányaik, életük segítését hivatott szolgálni. 2008. szeptember 1-jéig az intézmény a 13. kerületben található Luther Otthonnal (ma Luther Otthon-Szakkollégium) közös igazgatás és gazdálkodás alatt állt. 2008 szeptemberétől megtörtént a különválás és a két intézmény élére két új igazgató került. A hetedik kerületben, Rózsák tere és az Rózsák tere kereszteződésben található intézményben – új nevén M. E. E. Budapesti Kollégiuma – a 90-es évek közepében megalapozott színvonalas szakmai munka folyik, igyekezve megfelelni az újabb és újabb kihívásoknak. Az épület sok évtizedig az Országos Protestáns Árvaházként működött. A kollégiumba az evangélikus gimnazistákon kívül más iskolák diákjai is felvételt nyerhetnek. Ezen kívül itt az általános iskolák felső tagozatosai is helyet kaphatnak. A mintegy 110 kollégistából 40 fiú és 70 lány, akik közül a fiúk a földszinten, a lányok az emeleten kapnak helyet 2-6 ágyas szobákban. Mindennapi életüket a nevelőtanárok céltudatosan segítik, a törvényi előírások adta működési kereten belül, fontosnak tartva, hogy a kollégiumi nevelés igen összetett munkáját jól ellássák.

Az intézmény alaptevékenységei közé tartozik az általános középfokú oktatás, kollégiumi nevelés és egyéb szálláshely szolgáltatás, vendéglátás. Önállóan gazdálkodó, önálló jogi személy, egyházi fenntartású közoktatási intézmény.

Az M. E. E. Budapesti Kollégiuma az év 300 napján, teljes kihasználtsággal üzemel.

Az épület egy részből áll, gépészetileg is egy részhez tartozik, fizikai és energetikai elkülönülés nincs. Az intézmény elektromos áramot és földgázt használ. Megújuló energiát jelenleg nem hasznosítanak. A fűtési és a használati melegvizet gáz üzemű berendezésekkel állítják elő. A vezetékes földgázt a Főgáz ZRt. biztosítja. Az Intézmény területén 2 gázóra található, amelyeknek fogyasztását egy közös számlán számolják el. A számlák havi elszámolásúak. A pályázatban a földgázfogyasztást a havi számlák alapján mutatjuk be.

A két gázóra közül a 278036 gyártási számú G4-es gázmérő méri az intézmény konyhatechnológiai gázfogyasztását, aminek értékeit a pályázat szempontjából figyelmen kívül hagyjuk. A 0015076533 gyártási számú G40-es gázmérő méri az intézmény fűtési és használati melegvíz előállító rendszerének gázfogyasztását.

Az Intézményben az elektromos áramot a Budapesti Elektromos Művek NyRt. biztosítja. Az Intézményben egy darab elektromos mérőóra található. A számlák éves elszámolásúak. A pályázatban az elektromos áramfogyasztást az elszámoló számlák alapján mutatjuk be.

Az épületben 10 évre visszamenőleg nem történt gépészeti korszerűsítés, viszont a nyílászárók egy része korszerűre lett cserélve.

2.    A fejlesztéssel[1] érintett épület rövid ismertetése
A M. E. E. Budapesti Kollégiuma (1077 Budapest VII. ker., Rózsák tere 1. Hrsz.: 33773/2) korszerűsítése során a beépítési adatok nem változnak. Az épület műemléki környezetben található, az illetékes önkormányzat 2013. január 15-én keltezett állásfoglalása alapján a 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 1. melléklete és a 312/2012 (IX.8.)Korm. rendelet 1. melléklete szerint az építési tevékenység nem tartozik építési engedély vagy bejelentés köteles építési munkák közé. Az épület a 33773/2-es helyrajzi számon található, a Rózsák terei telekhatárra épült. Alaprajza nyújtott H formájú, a H középső részében helyezkedik el az épület lépcsőháza, mely a pince, földszint, emelet közötti vertikális közlekedést szolgálja. Az eredeti funkciónak megfelelően az épület itt középfolyosós rendszerű, ez a rendszer végigvonul az egész házon. A H „száraiban” ez a rendszer elkeskenyedik, főként itt találhatóak az épület nagyobb alapterületű közösségi terei, illetve az emeleten belső helyzetű, oldalfolyosós kollégiumszobák. Az épületben a kollégiumi szobákon kívül egy 600 adagos nagyüzemi konyha is üzemel, amely több budapesti Evangélikus oktatási intézmény étkeztetését biztosítja. Az alapfunkció helyiségeihez egyéb közösségi és kiszolgáló helyiségek kapcsolódnak, úgymint: teakonyhák, klubhelyiség, társalgó, könyvtár, számítógép terem, tornaszoba, mini főzőkonyha, mosókonyhák, étterem, nagykonyhai kiszolgáló helyiségek.  Az egy emeletes, műemléki környezetben található épület 110 diák lakhatását biztosítja, a munkavállalói létszám 18 fő.

2.1.  A fejlesztéssel érintett épület rövid szerkezeti ismertetése
Rendelkezésünkre bocsátott Forplan Bt. által készített felmérési rajzok, illetve 2012. március helyszíni bejárásunk, felmérésünk alapján állapítottuk meg az épület szerkezeti kialakításait.

Meglévő állapot

Falai nagyméretű téglából készültek, a földszintig vakolva, afölött a nyíláskeretezést, illetve a kváderezést leszámítva látszó, klinker téglaburkolattal. A pinceszint kosáríves boltozatokkal és szegmensívekkel rendelkezik, a pinceablakokhoz kis fiókboltozatok dolgoznak. A földszint födéme acélgerendák közti poroszsüveg boltozatos födémszerkezet. Az emelet és a lépcsőház födéme csapos gerenda, illetve az emeleti fürdőkbe feltehetően acélgerendák közti poroszsüveg födém. A padlás padlásburkoló téglával burkolt. 1

Az épület tetőszerkezete kötőfás, manzárd kialakítású székállásos szerkezet, a fedés hornyolt cserépfedés, az alacsonyhajlású tetőfelületen korcolt fémlemezfedés. A tetőszerkezetet nem sokkal az ezredforduló előtt felújították, rácserősített PE-fólia alátéthéjazatot helyeztek el, azonban helyenként kezdődő leázások tapasztalhatóak. A tető faanyaga a felújítás során faanyagvédelmet kapott, ennek a felülvizsgálatát javasoljuk. Az ereszek mentén leázások tapasztalhatóak. 2

A közösségtől elzárt területeken a raktárak, zöldségtárolók, hűtők környékén valamint a folyosón tapasztalható vizesedés. Feltételezhetően a szennyvízaknának, illetve a rossz lejtésű udvarnak, valamint az utólagos szigetelést már akkor akadályozó garázsnak köszönhetően. A továbbiakban a pince átlagszintjéhez képest mélyebben fekvő kazánház jelent még nagyobb problémát.

Tervezett állapot

A felújítás során a hőveszteségek csökkentése végett a pincefalat kívülről min 8 cm XPS hőszigeteléssel látjuk el.

A padlástér esetében külön méretezett vastagságú (min. 15cm) szálas hőszigetelés felrakását javasoljuk, a csatlakozó szerkezetekre min. 1 m magasságig felfordulva. A lépcsőház kilógó tömegének oldalfalát szintúgy min. 15 cm, tetejét min. 15 cm hőszigeteléssel látnánk el, a padlástér ajtaja lecserélendő külön hőszigetelő tűzvédelmi ajtóra. 3

A vakolt felületeken kőzetgyapot hőszigetelést helyezünk el telibe, erre az eredeti állapotnak megfelelően hőszigetelő alumínium-szilikát lapokat teszünk. Szintén hőszigetelő alu.szilikát lapokat helyezünk fel az emelet ’50-ben levert armírozásának és az egyéb sérült párkányelemeket, tagozatok pótolására. 4

Az épület nyílászárói már korábban cserélt, kívülről mart történelmi tagozatokkal díszített rétegragasztott, hőszigetelő üvegezésű fa ablakok, jó állapotban, kivételt az intézmény bejáratai képeznek, első sorban az udvari bejárati ajtó, ennek javítása viszont az elsők között megoldandó, lévén alig záródik. 5

2.2.  Épületgépészeti rendszerek rövid ismertetése
A gépészeti rendszer több mint 30 éve üzemel. A csővezetékrendszerek, berendezési tárgyak is hasonló életkorúak, kivétel néhány radiátor, melyek cseréje a közelmúltban megtörtént. Az épület hőközpontja (gépház) a pince szint észak-nyugati sarkában van, mely a belső udvari kazánházból is közvetlenül, lépcsővel megközelíthető. Az udvaron kialakított kazánházban jelenleg 2db FŰTŐBER gyártmányú ERKA SUPER 90 típusú 80/60ºC hőfoklépcsővel üzemelő, külső hőmérsékletről vezérelt álló gázkazán üzemel. A kazánokat 1988-ban gyártották. A használati meleg vizet külső hőcserélővel a gázkazán(ok) készítik. Hőleadók dunaújvárosi III. és IV. oszlopos acéllemez tagos radiátor, II. oszlopos öntöttvas tagos, valamint DUNAFERR Lux acéllemez lapradiátorok: 500mm-es, 600mm-es, 900mm-es és 1000mm-es építési magassággal. A rendszerben csak elzáró szerelvények találhatók, beszabályozó szerelvények nélkül. A régi szerelvények egy részét már időközben új elzáró szerelvényre cserélték. A csövek anyaga fekete acél, mely a korábbi nyitott rendszer miatt elvízkövesedett és elpiszkolódott.

A fűtőközeg keringtetéséről nedves tengelyű állandó fordulatszámú szivattyúk gondoskodnak. Az Rózsák tere felöl 4”-os fekete acélcsővel szerelt földi csatlakozó vezeték a külső főfalon keresztül a pince szinti gázfogadó helyiségbe érkezik. Itt 2”-os mérő kötéssel G40-es, 40m3/h névleges teljesítményű gázmérő van felszerelve. Innen indul el a pince mennyezetére szerelt 4”-os fekete acélcső anyagú fogyasztói gázvezeték a 2db gázkazán ellátására. Az udvaron lecsavarozott lemez szekrényben gáz mágnes elzáró található, melyet a SIGNALMIK gázkoncentráció érzékelő berendezés vezérel.

A gázfogadó helyiség a külső tér felé közvetlen esővédő zsaluval kiszellőzik. A kazánok gázkoncentráció érzékelő berendezéssel, de vész-szellőző ventilátor nélkül és kiszellőző vezetékkel üzemelnek. Égéstermék elvezető csonkjuk külön-külön DN 250mm-es, közös ág DN 400mm-es, mely az udvaron szabadon álló 1,54*1,54m külső méretű falazott, bélelt kéménypillérbe köt. A bélelt kémény magassága az épület gerince fölé nyúlik.

Az épület ivóvíz leágazó vezetéke a Rózsa utcai telekhatár mellett éri el vízmérő aknát. Az aknában 1db DN 50mm-es vízmérő óra található. Jelenleg sem nedves, sem száraz tűzivíz hálózat nincsen. A bekötő vezeték mérete a belső nedves tűzivíz hálózat létesítéséhez nem felel meg. A pince szinti hőközpontban hideg vizes mellékmérő található, mely a Pest Barnabás Élelmiszeripai Szakképző Iskola és Gimnázium részére átvitt hideg vizes ágvezeték fogyasztását méri. A WC csoportok berendezési tárgyait részben csak hideg és részben hideg-melegvizes csapolókkal látták el, néhány helyen egyáltalán nincsen melegvíz ellátás. A hideg vizes hálózat régi horganyzott acélcső vezetékből készült, többnyire falon kívüli szereléssel és hőszigetelés nélküli kivitelben. A konyhai szennyvíz vezetékben sem padló fölötti mini (1 l/s-os), sem pedig kültéri telepített zsírleválasztó műtárgyat nem találtunk!

2.2.1.                Fűtési rendszer(ek) rövid ismertetése fejlesztés előtt és után
Meglévő állapot

Az udvaron kialakított kazánházban jelenleg 2db FŰTŐBER gyártmányú ERKA SUPER 90 típusú 80/60ºC hőfoklépcsővel üzemelő, külső hőmérsékletről vezérelt álló gázkazán üzemel.  Az RK 150-es, 174kW míg az RK 250-es, 290kW teljesítményű. A fűtési rendszer hőtágulásának biztosítására 2db egyenként 200 literes zárt, membrános tágulási tartály szolgál. Az osztó-gyűjtő 3 körös. 1.kör a fűtési kör, radiátoros hőleadókkal. Hőleadók: dunaújvárosi III. és IV. oszlopos acéllemez tagos radiátor, II. oszlopos öv. tagos, valamint DUNAFERR Lux acéllemez lapradiátorok: 500, 600, 90 és 1000mm-es építési magassággal. 2.kör tartalék kör. 3.kör HMV fűtés. 6

7

Tervezett állapot

A régi kazánokat leszereljük. Helyükre 2 db Baxi Luna Duo-Tec 1.90 85 kW-os fali kazánt telepítünk. Az új kazán biztosítja a hőszigetelés után a mindenkori igény szerinti folyamatos teljesítmény-szabályozást. 8

A kazánok először hidraulikai váltóra dolgoznak. A hidraulikai váltó szekunder oldalára az osztó-gyűjtő van kötve. Az új osztó-gyűjtőn 4 kör található. 1.kör a pinceszinti radiátoros kör, 2.kör a fsz.-i radiátoros kör, 3.kör az emelet radiátoros köre, 4.kör az indirekt tárolók köre. A régi tagos radiátorokat leszereljük és új VOGEL & NOOT gyártmányú acéllemez lapradiátorokat építünk be, ezért a hőleadó felület változik. A radiátorokat az épülethatároló szerkezeteinek szigetelése utáni lecsökkent hőigényre és kondenzációs kazános üzemmódra (70/50°C) méreteztük. Az összes radiátort termosztatikus szeleppel és a visszatérő ágban pedig előbeállítós csavarzattal kell felszerelni. 9

Az új hálózat KAN-THERM, vékonyfalú préskötéses acélcső hálózattal tervezzük. A strangokat és az alapvezeték hálózatot is célszerűen, Tichelmann rendszer szerint kell összekötni. A rendszerbe új beszabályozó szelepeket építünk be.

Az épület fűtési költségének mérésére körönként 1-1 db hőmennyiségmérőt helyezünk üzembe az osztó-gyűjtőn. A fűtés hatékony szabályozását heti programozású termosztáttal végezzük.

2.2.2.                Használati melegvíz (HMV) előállítás és felhasználás rövid ismertetése fejlesztés előtt és után
Meglévő állapot

A régi bojlereket elbontották és most már új, a hőközpontban elhelyezett 2db FLAMCO gyártmányú LS 500 típusú HMV tároló biztosítja a HMV ellátást. Ezen kör a bojlerek felfűtését külső hőcserélővel végzi. 10

Tervezett állapot

A meglévő bojlereket, külső hőcserélőt megtartjuk. Az új kazánokkal és a külső hőcserélővel állítjuk elő továbbra is a használati melegvizet. A körbe hőmennyiség mérőt, Wilo Stratos 25/1-6 keringtető szivattyút, és beszabályozó szelepet is beépítünk.

A HMV rendszer kiegészül megújuló hőtermelővel is. Az épület déli tájolású tetőszerkezetére 1 db Baxi SB 25 kollektort telepítünk. Az Oventrop L-130 gyártmányú szolár állomás tartalmazza a működéséhez szükséges szivattyút és biztonsági szerelvényeket. A napkollektor által termelt hővel a 125 liter névleges űrtartalmú, monovalens hmv tartályban tárolt vizet melegítjük. A napkollektor rendszert Resol DeltaSol E típusú szolár-optimalizált berendezéssel vezérli. 12

2.2.3.                 Épületvillamossági rendszerek bemutatása
Meglévő állapot

Az épület áramszolgáltatói betáplálása az épület főbejárati előterében található. Az áramszolgáltatói betápfejnél lévő biztosító értéke 3x200A. Innen kerül betáplálásra az épületről korábban leválasztott épületrész (Pesti Barnabás SZKI), illetve a kollégiumi terület is. Mindkét épületrész jelenlegi csatlakozási teljesítménye 35kVA (3x50A). A kollégiumi épület elektromos fogyasztásmérője az áramszolgáltató tokozott szekrénye mellett található, míg a korábban leválasztott épületrész fogyasztásmérője a leválasztott területen került kialakításra. A fogyasztásmérőtől 5x16mm2-es mért kábel indul el a pinceszintre lehelyezett főelosztóig. 13

A pinceszinti főelosztóról történik a különböző célú alelosztók betáplálása is. A főelosztó és alelosztó szerelvények az épülettel egykorúak. Összességében elmondható, hogy a hálózat jelen állapotában túlterhelt, a kismegszakítók ilyenkor leoldanak, emiatt többször van az épületben áramszünet. Az épületen található villámvédelmi hálózat. Az épületben nem található elektronikus tűzjelző rendszer.

Tervezett állapot

A világítást a meglévő 281 db hagyományos izzó és fénycsöves lámpatest cseréjével tesszük energiatakarékossá. A fényforrások számát megvilágítási számítás alapján állapítjuk meg, így nem kerül a szükségesnél több fényforrás beépítésre. A tervezett állapotban 247 db lámpatest üzemel. 14

A villamos energia felhasználás tovább csökkentésére, az elektromos fogyasztáshoz, és a rendelkezésre álló területhez méretezett, 9,36 kW-os hálózatba visszatápláló napelemes rendszer telepítése is szükséges. A rendszer napelem paneljeit (39 db SF220-30-1P240L) a rendelkezésre álló D-i nyeregtetőre terveztük elhelyezni. A rendszer üzemeltetéséhez 1 db Fronius IG Plus 100V-3 Inverter beépítése szükséges. Az invertert a hőközpontban helyezzük el. A hálózatra csatlakozást a villamos elosztó szekrény megfelelő terhelhetőségű pontján kell elvégezni. A fogyasztásmérőt ad-vesz mérőre kell cserélni. 15

16

[1] „Fejlesztés” alatt azt a kiválasztott fejlesztési javaslatot értjük, mely a projekt keretében megvalósul.